Let op! Schakel prive/incognito modus uit om gebruik te maken van de webshop.

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen Kleijn Tweewielers en een klant waarop Kleijn Tweewielers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder klant worden verstaan een natuurlijk - of rechtspersoon met wie Kleijn Tweewielers een overeenkomst heeft afgesloten. Indien de klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt die klant in de onderhavige voorwaarden tevens Consument genoemd.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Deze voorwaarden gelden eveneens op alle overeenkomsten tussen de Klant en Kleijn Tweewielers, waarbij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed.
 4. Wanneer een bepaling of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over een bestelling wordt daar mede onder verstaan (reparatie) werkzaamheden welke worden uitgevoerd door Kleijn Tweewielers in opdracht van de Klant.
 6. Indien Kleijn Tweewielers niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kleijn Tweewielers in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 Artikel 2. Offerte

 1. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over offerte, wordt daar mede onder verstaan aanbieding of aanbod.
 2. Indien Kleijn Tweewielers gegevens behoeft van de Klant ten behoeve van het opstellen van de offerte, dient de Klant deze juist en volledig aan Kleijn Tweewielers ter beschikking te stellen.
 3. Alle offertes van Kleijn Tweewielers zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. Een offerte vervalt indien het produkt waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. Kleijn Tweewielers kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in een offerte vermelde prijs is inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders op de offerte is vermeld.
 6. De in de offerte vermelde prijs is exclusief verzendkosten, tenzij in de offerte anders is vermeld.
 7. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van de offerte dan is Kleijn Tweewielers daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kleijn Tweewielers anders aangeeft.
 8. Een gecombineerde of samengestelde offerte verplicht Kleijn Tweewielers niet tot het verrichten van een gedeelte van de order tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Door Kleijn Tweewielers opgestelde offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

 Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst 

 1.  Een overeenkomst welke met Kleijn Tweewielers elektronisch wordt gesloten, komt tot stand wanneer Kleijn Tweewielers een bestelling schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard door middel van het verzenden van een bevestiging. Kleijn Tweewielers gaat ervan uit dat de verzonden bevestiging de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weergeeft. Indien de Klant stelt dat dit niet zo is, dan dient de Klant uiterlijk binnen twee werkdagen na dagtekening van de bevestiging de onjuistheden en / of onvolledigheden schriftelijk of elektronisch aan Kleijn Tweewielers kenbaar te maken.
 2. Door het aangaan van een overeenkomst met Kleijn Tweewielers, verklaart de Klant zich akkoord met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden op de gesloten overeenkomst.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Kleijn Tweewielers passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Kleijn Tweewielers daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

  

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goed resultaat de noodzaak ontstaat om de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst hierop aanpassen.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een prijswijziging noodzakelijk zijn. Dit zal door Kleijn Tweewielers zo spoedig mogelijk bij de Klant bekend worden gemaakt.
 3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een wijziging van de leverdatum noodzakelijk zijn. De Klant zal hiervan zo spoedig mogelijk door Kleijn Tweewielers op de hoogte worden gebracht.
 4. Indien de wijziging van de overeenkomst te wijten is aan Kleijn Tweewielers, zullen er geen meerkosten in rekening worden gebracht.

 

 Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de Klant en Kleijn Tweewielers wordt eenmalig aangegaan voor de duur van de overeengekomen prestaties, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
 2. Levering geschiedt vanaf de werkplaats van Kleijn Tweewielers, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Koop op Afstand zal Kleijn Tweewielers bestellingen uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren. Indien de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden, ontvangt de Klant zo spoedig mogelijk na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien geen sprake is van een consumentenkoop en voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde producteneen termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, maar een indicatie van de levertijd. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Kleijn Tweewielers derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Kleijn Tweewielers dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Indien Kleijn Tweewielers dit noodzakelijk acht is zij gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
 5. Aan de leveringsverplichting van Kleijn Tweewielers zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kleijn Tweewielers geleverde producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van levering.
 6. De Klant is gehouden de door hem bestelde producten af te nemen. Indien de Klant weigert bestelde producten af te nemen, worden de producten opgeslagen door Kleijn Tweewielers. Deze bijkomende kosten komen tezamen met de bestelde produkten voor rekening van de Klant.
 7. Indien de Klant aan Kleijn Tweewielers schriftelijk of elektronisch opgave doet van een adres, is Kleijn Tweewielers gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Klant schriftelijk of elektronisch opgaaf doet van een ander adres waarnaar de (deel)bestellingen dienen te worden gezonden.
 8. Het risico op beschadiging en/of van vermissing van produkten berust tot het moment van levering aan de Klant bij Kleijn Tweewielers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

 Artikel 6. Zichttermijn/herroepingsrecht

 1.  Indien sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig de Wet Koop op Afstand, heeft de Klant het recht (een deel van) de geleverde produkten binnen een periode van zeven dagen na levering zonder opgave van redenen te retourneren. Wanneer de Klant na afloop van deze termijn de geleverde produkten niet heeft teruggezonden aan Kleijn Tweewielers is de koopovereenkomst een feit. De Klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de voormelde periode schriftelijk melding te maken bij Kleijn Tweewielers. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde produkten tijdig zijn geretourneerd. Terugzending dient te geschieden met originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Indien produkten door de Klant zijn gebruikt, indien kaartjes van de producten zijn verwijderd of produkten beschadigd zijn, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel. De Klant zal het produkt slechts in die mate mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of de Klant het produkt wil behouden.
 2. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in het vorige lid, draagt Kleijn Tweewielers er zorg voor dat binnen dertig dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief de berekende verzendkosten aan de Klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde produkten komt geheel voor rekening en risico van de Klant.
 3. Indien de Klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit recht alleen worden uitgesloten indien Kleijn Tweewielers dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft gemeld aan de Klant. Het herroepingsrecht is onder andere niet van toepassing wanneer voor produkten die door Kleijn Tweewielers tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument en waarvan de specificaties persoonlijk van aard zijn en afgestemd zijn op de voorkeur van de Consument.

 

 Artikel 7. Afbeeldingen

 1. Elke afbeelding, foto of tekening inzake produkteigenschappen en dergelijk op de internetsite van Kleijn Tweewielers geldt slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

  

Artikel 8. Betaling  

 1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De Klant is gehouden de factuur te voldoen voorafgaand aan de levering, tenzij anders is overeengekomen of wanneer de levering geschiedt vanaf de werkplaats van Kleijn Tweewielers. Betaling dient overgemaakt te worden op een door Kleijn Tweewielers op de factuur vermelde bank- of girorekening onder vermelding van rekeninghouder en factuurnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de facturering schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien is overeengekomen dat de factuur na levering wordt voldaan en de Klant de factuur niet binnen de gestelde termijn van veertien dagen na dagtekening van de factuur heeft voldaan, en betaling eveneens uitblijft binnen veertien dagen na de eerste ingebrekestelling raakt de Klant van rechtswege in verzuim en is laatstgenoemde vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Kleijn Tweewielers heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Kleijn Tweewielers kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
 5. De wijze waarop de Klant kan betalen wordt door partijen bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen.
 6. Indien betaling door de Klant niet of niet tijdig voldaan wordt, zullen alle redelijke kosten overeenkomstig de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten voor rekening van de Klant komen.

 

Artikel 9. Reclames

 1. De Klant is gehouden direct bij het in ontvangst nemen van de producten dan wel bijvoltooiing van de (reparatie)werkzaamheden tot controle daarvan over te gaan. Indien de Klant zichtbare gebreken, constateert, dient de Klant de gebreken onmiddellijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen aan Kleijn Tweewielers schriftelijk kenbaar te maken, zodat laatstgenoemde adequaat kan reageren.
 2. Wanneer voormelde reclames niet binnen de hiervoor gemelde termijn aan Kleijn Tweewielers bekend zijn gemaakt, wordt geacht dat de geleverde producten en of uitgevoerde werkzaamheden geen gebreken vertonen.
 3. Kleijn Tweewielers heeft het recht en dient daartoe door de Klant in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien de klacht gegrond is, zal Kleijn Tweewielers overgaan tot herstel, danwel reparatie van heet gebrek. Indien herstel of reparatie niet mogelijk is zal Kleijn Tweewielers overgaan tot vervanging van het product. Indien het product niet meer voorradig is, zal Kleijn Tweewielers overgaan tot creditering van het aankoopbedrag.

 

Artikel 10. Garantie

 1. Kleijn Tweewielers garandeert dat de te leveren produkten en uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden, en vrij zijn van gebreken. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.\
 2. Garantie geldt niet in geval anderen dan Kleijn Tweewielers wijzigingen aan opgeleverde producten hebben toegebracht zonder toestemming van Kleijn Tweewielers, dan wel bij onkundig of oneigenlijk gebruik.
 3. Op de door Kleijn Tweewielers geleverde producten geldt een garantietermijn van één jaar, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de door Kleijn Tweewielers verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde wordt geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de fabrieksgarantie, tenzij anders is vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie -, verzend en voorrijkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.

 

 Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Eventuele aansprakelijkheid van Kleijn Tweewielers zal beperkt blijven tot de bepalingen in het onderhavige artikel.
 2. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan:

  I. Redelijke kosten ter vaststelling van oorzaak en omvang van de schade..

  II.  Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade.
   
 3. Kleijn Tweewielers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant alsmede van derden die hun schade verhalen op Klant, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Kleijn Tweewielers is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door de Opdrachtgever verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze voor Kleijn Tweewielers bekend behoorden te zijn.
 5. Eventuele aansprakelijkheid van Kleijn Tweewielers zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door verzekeraar van Kleijn Tweewielers afhankelijk van situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in redelijke verhouding met dat gedeelte van de opdracht waarop aansprakelijkheid betrekking heeft. Het voormelde geldt niet indien de klant een Consument is.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kleijn Tweewielers.
 7. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en Kleijn Tweewielers is laatstgenoemde niet aansprakelijk.

   

Artikel 12. Overmacht 

 1. Kleijn Tweewielers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet of een rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Kleijn Tweewielers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kleijn Tweewielers niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Kleijn Tweewielers kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt. Indien deze periode een volledige kalendermaand overstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 4. Voor zover Kleijn Tweewielers ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is Kleijn Tweewielers gerechtigd het geleverde deel overeenkomstig de waarde van dat deel te factureren aan de Klant. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

  

Artikel 13 Persoonsgegevens  

 1. Kleijn Tweewielers houdt zich aan de Wet bescherming Persoonsgegevens. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Kleijn Tweewielers respecteert de privacy van haar Klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet verbonden zijn aan Kleijn Tweewielers, tenzij de Klant in gebreke is. 

 

 Artikel 14. Geschillen           

 1.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kleijn Tweewielers partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Kleijn Tweewielers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen de Klant en Kleijn Tweewielers kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

  

Artikel 15. Vindplaats           

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, kantoor ***onder nummer ***. (LATER ZELF INVULLEN)
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Kleijn Tweewielers.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.